ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) NEDİR?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Ülkemizde ÇED süreçleri ile ilgili idari ve teknik düzenlemeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe tabi projeler/faaliyetler, Ek-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK-II (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) olarak sınıflandırılmıştır.

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre EK-I listesinde yer alan projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz” kararı verme yetkisi Bakanlığa aittir.

Bakanlık, Ek-II listesinde yer alan ve karar verme yetkisi ÇED Yönetmeliğine göre kendisinde olan projeler hakkındaki “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verme yetkisini 03/10/2013 tarihinde Valiliklere devretmiştir.

Yönetmelik Ek-1 listesinde yer alan proje ve faaliyetler için mutlaka ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu hazırlanması, EK-2 listesinde yer alan projeler için ise mutlaka PTD (Proje Tanıtım Dosyası) hazırlanması zorunludur. ÇED Raporu ve PTD, ancak Bakanlıktan YETERLİK almış firmalarca hazırlanabilmektedir.

Şirketimiz bu konuda YETERLİK BELGESİ’ne sahip olup, belge örneği sitemizde verilmiştir.

ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için,

-“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

-“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, durdurulmaktadır.

-Bu durumda, hem Çevre kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmakta, hem de yapılanlar yıktırılarak arazinin eski doğal haline getirilmesi istenmektedir.

-ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise idari para cezası uygulanmaktadır.

-ÇED ve PTD süreçleri, işletme öncesi (kuruluş) işletme sırasını ve işletme sonrasını da içine alan kapsamlı bir değerlendirme bütünü olup, sürecin izlenmesi
ve denetlenmesi de yapılmaktadır.

-Bu nedenle, çevre değerlerimizin korunması alanında, yasal, idari ve teknik düzenlemelere uygun olarak, yatırımların gerçekleştirilmesi ve işletilmesinde, sorunlarla karşılaşmamak, zaman ve kaynak israfına uğramamak için;

ÇED ve PTD süreçlerinde bu konuda uzman deneyimli ve güvenilir firmalarla çalışmak büyük önem kazanmaktadır.

Bizi REFERANSLARIMIZLA değerlendiriniz.